Regulamin zakupów

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.sklep.dvspolska.pl (dalej: „Sklep”) oraz zasady składania zamówień na towary oferowane poprzez Sklep.
2. Sklep prowadzony jest przez Alkam Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k z siedzibą przy ul. Chotomowskiej 62, 05-110 Jabłonna, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000405422, NIP 5361808915, REGON 140787550, email sklep@dvspolska.pl, telefon 56 610 67 74 (dalej „Alkam Security”), która jest jedynym administratorem w/w strony internetowej.
3. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku elektronicznym.
4. Ze Sklepu korzystać mogą zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy, do których stosuje się niektóre przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów.

Ilekroć w dalszej części Regulaminu mowa jest o:
• konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
• przedsiębiorcy na prawach konsumenta – rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającą poprzez Sklep umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Alkam Security może zażądać od takiej osoby wykazania spełniania przez nią powyższych wymogów.
5. Każdorazowe korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, powinien niezwłocznie zakończyć pracę ze stroną internetową Sklepu.
6. Zawartość strony internetowej Sklepu, w tym projekt i układ witryny, stanowi własność intelektualną Alkam Security lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej.
7. Zabrania się kopiowania, przesyłania, przetwarzania, modyfikowania w celach komercyjnych, udostępniania osobom trzecim tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, materiałów wideo, katalogów, prezentacji, logo i innych znaków oraz wszelkich innych materiałów reklamowych i dokumentów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.
8. Powyższy zakaz nie dotyczy kopiowania, przesyłania, przetwarzania tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, prezentacji, katalogów, materiałów video, logo oraz innych znaków w celu złożenia zamówienia poprzez Sklep, jak również w celu potwierdzenia takiego zamówienia oraz rezygnacji z zamówionego towaru. W każdym innym przypadku odstępstwo od powyższego zakazu uzależnione jest od zgody Alkam Security wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Korzystanie z materiałów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu wymaga licencji dostarczonej z materiałami Alkam Security lub pisemnego upoważnienia pozyskanego od przedstawicieli Alkam Security, które zarazem nie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw do materiałów lub ich egzemplarzy, a które podlega następującym ograniczeniom:
a) kopie pobranych materiałów powinny być opatrzone informacją o prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach;
b) materiały nie mogą być powielane, prezentowane, dystrybuowane ani używane w żaden inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych;
c) przekazanie materiałów innej osobie powinno być poprzedzone zaakceptowaniem przez tą osobę praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

Oprogramowanie i inne materiały
10. Warunkiem udostępnienia Użytkownikowi instrukcji, certyfikatów, programów, aplikacji oraz innych plików i folderów jest akceptacja umowy licencyjnej lub warunków użytkowania (jeśli takie istnieją).
11. Oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu może być używane wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z towarów i usług zakupionych przez Użytkownika od Alkam Security.
12. Polskojęzyczna wersja oprogramowania udostępniana za pośrednictwem strony internetowej Sklepu może być używana wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z towarów i usług oferowanych przez Alkam Security. Użytkownika obowiązuje zakaz implementowania polskojęzycznej wersji oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu do innych urządzeń.
13. Użytkownik nie może użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, udostępniać programów, plików lub folderów pozyskanych ze strony internetowej Sklepu osobom trzecim, a także naruszać odnoszących się do nich praw.
14. Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodów udostępnionych programów, plików i folderów  pozyskanych ze strony internetowej Sklepu.

Zasady korzystanie ze Sklepu
15. Poprzez stronę www.sklep.dvspolska.pl umowy zawierane są w języku polskim.
16. Alkam Security ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.
17. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
a) dostęp do sieci Internet;
b) przeglądarka internetowa Firefox w wersji najnowszej, Firefox for Android w wersji najnowszej, Firefox for IOS w wersji najnowszej, Internet Explorer w wersji najnowszej, Internet Explorer EDGE w wersji najnowszej, Chrome w wersji najnowszej, Opera w wersji najnowszej, Safari w wersji najnowszej, IOS Safari w wersji najnowszej;
c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
d) program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
18. Korzystanie z usług elektronicznych, w tym ze strony internetowej Sklepu, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Alkam Security nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują powyższe ryzyko.
19. Alkam Security informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje „Polityka prywatności” dostępna na stronach internetowych Sklepu.
20. W celu korzystania z niektórych usług elektronicznych lub złożenia zamówienia może być wymagane posiadanie aktywnego konta klienta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
21. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami  ogólnie przyjętymi w sieci Internet.

Sprzedaż towarów
22. Jeżeli nie oznaczono inaczej, wszystkie towary dostępne poprzez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
23. O ile inaczej wyraźnie nie zostało zastrzeżone, ceny towarów w Sklepie są cenami netto, bez podatku od towarów i usług, który zostanie do ceny doliczony.
24. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy.
25. Informacje o towarach w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W przypadku rozbieżności postanowień Regulaminu z informacją o towarze, pierwszeństwo mają warunki wskazane w informacji o towarze.
26. Szczegółowa informacja o gwarancji, o ile zostaje ona udzielona, jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym została wskazana w Sklepie w sekcji dotyczącej opisu towaru.
27. W celu złożenia zamówienia należy poprawnie wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu zamówienia.
28. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży wybranych przez niego towarów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do systemu teleinformatycznego Alkam Security.
29. Alkam Security przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów.

Płatności za towary
30. Płatności za towary oferowane w Sklepie odbywają się zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta, za pomocą:
a) płatności elektronicznej zintegrowanej ze Sklepem
b) gotówką za pobraniem
c) gotówką przy odbiorze osobistym w oddziale Alkam Security
d) kartą płatniczą / kredytową przy odbiorze osobistym w oddziale Alkam Security
e) przelewem tradycyjnym.
31. Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie niezwłocznie, a w przypadku płatności przelewem tradycyjnym – w terminie wskazanym przez Alkam Security.
32. W przypadku braku niezwłocznego dokonania zapłaty, a przy płatności przelewem tradycyjnym – w przypadku braku zapłaty we wskazanym przy zawieraniu umowy terminie, Alkam Security zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego, po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty.

Dostawa
33. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
34. Alkam Security oferuje następujące formy dostawy towarów:
a) dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia;
b) poprzez paczkomaty;
c) odbiór osobisty w oddziale Alkam Security.
35. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpływu całości zapłaty za zamówione towary na rachunek bankowy Alkam Security, lub w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy.
36. Zgodnie z poczynionym na etapie składania zamówienia wyborem, Klient wraz z towarami otrzymuje paragon lub fakturę obejmującą zamówienie. W przypadku wystawienia paragonu, Klient może żądać następnie wystawienia faktury jedynie wówczas, gdy na paragonie został na jego życzenie zamieszczony NIP Klienta.

Reklamacje
37.  Alkam Security zaleca, aby zgłoszenie reklamacyjne realizować poprzez wypełnienie formularza reklamacji, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Po jego wypełnieniu zaleca się przesłać je na adres: serwis@alkam-security.pl a także dołączyć go do reklamowanego towaru.
38. Reklamowany towar należy przesłać na adres sklepu internetowego Alkam Security: „Sklep internetowy AlkaSecurity, Dział Reklamacji, ul. Chotomowska 62, 05-110 Jabłonna”. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w pkt 37 powyżej, bądź samodzielny opis wady reklamowanego towaru wraz z żądaniem Klienta. Reklamowany towar może zostać również dostarczony do dowolnego oddziału Alkam Security. W przypadku wysyłki objętego reklamacją towaru należy dokładnie zabezpieczyć paczkę, aby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. W przypadku Klientów będących konsumentami albo przedsiębiorcami na prawach konsumenta, koszty przesłania towaru objętego zasadną reklamacją ponosi Alkam Security – koszty te zostaną Klientowi zwrócone.
39. Alkam Security ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia mu towaru objętego reklamacją wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
40. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana do Klienta na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.
41. Reklamowany towar powinien być czysty oraz posiadać wszystkie oznaczenia fabryczne.
42. W stosunku do Klientów nie będącymi konsumentami ani przedsiębiorcami na prawach konsumenta, odpowiedzialność Alkam Security w tytułu rękojmi jest wyłączona. W takim przypadku Alkam Security nie ponosi również odpowiedzialności za utracone korzyści, a pozostała odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy.
43. Alkam Security informuje, że Klient będący konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, między innymi poprzez złożenie – po zakończeniu postępowania reklamacyjnego – wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
Wniosek taki można pobrać ze strony internetowej:  http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223.
Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Istnieje również możliwość złożenia skargi poprzez platformę internetową ODR Unii Europejskiej, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Zwroty towarów przez konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta
44. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, dokonujący zakupu na odległość, poza siedzibą lub oddziałem Alkam Security, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny.
45. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem, o ile wyraźnie nie zastrzeżono dłuższego terminu.
46. Koszty wysyłki towaru objętego zwrotem ponosi Klient.
47. Klient, który chce dokonać zwrotu towaru, zobowiązany jest poinformować Alkam Security o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.
48. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru może nastąpić pisemnie lub w drodze elektronicznej, m.in. poprzez wypełnienie formularza zwrotu towaru dostępnego na stronie internetowej sklep.alkam-security.pl, jak również poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w jednym z oddziałów Alkam Security. Wraz z oświadczeniem Klient winien przedstawić kopę faktury/paragonu dokumentujących zakup objętego zwrotem towaru.

W przypadku zwrotu poprzez sklep internetowy należy prawidłowo wypełnić formularz zwrotu towaru lub samodzielnie sformułować oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a następnie przesłać na adres: alkam@alkam-security.pl. Zaleca się aby wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient przesłał kopię faktury/paragonu. Po otrzymaniu formularza zwrotu towaru lub samodzielnie sformułowanego oświadczenia dokument ten zostanie przesłany do właściwego oddziału Alkam Security, który następnie poinformuje Klienta o szczegółach dotyczących zwrotu towaru (godzinach pracy oraz sugerowanej dacie dokonania zwrotu). Po otrzymaniu potwierdzenia z oddziału Alkam Security Klient może udać się do wybranego oddziału celem dokonania zwrotu.

W przypadku zwrotu towaru w oddziale Alkam Security należy prawidłowo wypełnić i przekazać personelowi oddziału Alkam Security formularz zwrotu towaru lub samodzielnie sformułowane oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy okazać paragon/fakturę dokumentujące zakup objętego zwrotem towaru, a w przypadku ich braku – w inny sposób wykazać fakt zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku wysyłki zwracanego towaru należy dokładnie zabezpieczyć paczkę, aby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

49. Samodzielnie sformułowane oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać podanie imienia, nazwiska i numeru zamówienia, a w przypadku, gdy na fakturze/paragonie wykazano więcej niż jeden towar – dokładną informację, jakie towary zostaną zwrócone.
50. W terminie do 14 dni od dnia, w którym Klient dokonał skutecznego odstąpienia od umowy, należy zwrócić towar.
51.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru objętego zwrotem, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego towaru. Zwracany towar nie może nosić śladów używania, powinien być kompletny, posiadać wszystkie oznaczenia fabryczne, pełną dokumentację jaka była do niego dołączona (w szczególności instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną). Zaleca się aby zwracany towar dostarczony został w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

W przypadku wysyłki zwracanego towaru należy dokładnie zabezpieczyć paczkę, aby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.


52. Zwrot dokonanych płatności, w tym również kosztów dostarczenia towaru, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Alkam Security zwróconego przez Klienta towaru. Jeżeli przy zamawianiu Towaru Kupujący nie wybrał najtańszego sposobu dostawy, zwrot w części dotyczącej kosztów transportu nie obejmuje nadwyżki kosztów ponad najniższy koszt wysyłki.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacje i zwroty towarów a zwrot dokonanych płatności
53. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Alkam Security przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

54. Wyłącza się możliwość uzyskania zwrotu uiszczonych uprzednio płatności za towar i transport w oddziale Alkam Security.

Dane osobowe
55. Alkam Security może zbierać informacje i dane dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz Klientów:
a) wprowadzone w formularzach (Zamówienia, kontaktowym czy Rejestracji Konta w Sklepie),
b) dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies).
56. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności stosowanej przez Alkam Security znajdują się na stronach Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”.

Odpowiedzialność
57. Alkam Security oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające z użytkowania lub braku możliwości użytkowania strony internetowej Sklepu oraz stron internetowych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, a także korespondencji mailowej prowadzonej z przedstawicielami Alkam Security. Wspomniane ograniczenie odpowiedzialności odnosi się w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych, a także utraconych korzyści (lucrum cessans).
58. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez niego ze strony internetowej Sklepu. W sytuacji zakłócenia przez Użytkownika pracy strony internetowej Sklepu, obowiązany on będzie ponadto pokryć wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody. Użytkownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa za naruszenie zasad korzystania z materiałów i oprogramowania udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, określonych Regulaminem.
59. Pomimo dbałości o wysoką jakość zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu materiałów informacyjnych, mogą one zawierać nieścisłości lub przeoczenia. Alkam Security zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w materiałach, informacjach, programach, asortymencie lub cenach bez uprzedniego informowania Klientów.
60. Alkam Security może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części strony internetowej Sklepu, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.
61. Wszelkie pozwolenia lub prawa udzielone/przyznane na podstawie Regulaminu mogą zostać cofnięte przez Alkam Security w dowolnym momencie, w rezultacie czego Klient będzie zobowiązany zniszczyć wszelkie pobrane ze strony internetowej Sklepu materiały. Powyższe nie dotyczy materiałów niezbędnych do korzystania z zakupionych od Alkam Security towarów.

62. Sklep zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Postanowienia końcowe
63. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.