ALKAM SECURITY SP. Z O.O.

REGULAMIN

Zasady zakupów w DVS Polska

Przepisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego DVS Polska www.dvspolska.pl (dalej „Sklep”) oraz zasady składania zamówień na towary oferowane poprzez Sklep.
 2. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku elektronicznym w każdej chwili, a także jest udostępniany Klientom po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
 3. Z usług oraz sprzedaży w ramach Sklepu korzystać mogą przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.
 4. Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K., siedziba główna ul. Kaniowska 104, 01-529 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405422, NIP 5361808915, REGON 140787550, e-mail sklep@dvspolska.pl, telefon 22 839-22-79 (dalej "Alkam Security") oświadcza, iż jest jedynym administratorem niniejszej strony internetowej.
 5. Każdorazowe korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją przedstawionych poniżej warunków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na ich przestrzeganie powinien niezwłocznie zakończyć pracę z serwisem.
 6. Zawartość niniejszej strony internetowej, w tym projekt i układ witryny, stanowi własność intelektualną Alkam Security lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej, opisanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 7. Zabrania się kopiowania, przesyłania, przetwarzania, modyfikowania w celach komercyjnych, udostępniania osobom trzecim tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, materiałów wideo, katalogów, prezentacji, logo i innych znaków oraz wszelkich innych materiałów reklamowych i dokumentów znajdujących się w witrynach Alkam Security.
 8. Powyższy zakaz nie dotyczy kopiowania, przesyłania, przetwarzania tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, prezentacji, katalogów, materiałów video, logo oraz innych znaków w celu złożenia zamówienia na zakup oferowanych przez Alkam Security towarów poprzez witrynę internetową www.dvspolska.pl, jak również w celu potwierdzenia zamówienia oraz rezygnacji z zamówionego towaru. W każdym innym przypadku, niezwiązanym bezpośrednio z odpowiedzią użytkownika witryny na ofertę handlową Alkam Security, odstępstwo od powyższego zakazu uzależnione jest od zgody Alkam Security wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Korzystanie z materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej wymaga licencji dostarczonej z materiałami Alkam Security lub pisemnego upoważnienia pozyskanego od przedstawicieli firmy Alkam Security, które zarazem nie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw do materiałów lub ich egzemplarzy, a które podlega następującym ograniczeniom:
 • Kopie pobranych materiałów powinny być opatrzone informacją o prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach;
 • Materiały nie mogą być powielane, prezentowane, dystrybuowane ani używane w żaden inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych;
 • Przekazanie materiałów innej osobie powinno być poprzedzone zaakceptowaniem przez tą osobę praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
 1. Alkam Security zastrzega sobie prawo do zmiany ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej, których Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać.

 Oprogramowanie i materiały 

 1. Akceptacja umowy licencyjnej lub warunków użytkowania (jeśli takie istnieją) jest warunkiem udostępnienia Użytkownikowi instrukcji, certyfikatów, programów, aplikacji oraz innych plików i folderów.
 2. Oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem Sklepu może być używane wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z urządzeń zakupionych przez użytkownika od Alkam Security.
 3. Polskojęzyczna wersja oprogramowania udostępniana za pośrednictwem strony internetowej www.dvspolska.pl może być używana wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z produktów oferowanych przez Alkam Security. Użytkownika obowiązuje zakaz implementowania polskojęzycznej wersji oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej www.dvspolska.pl do innych urządzeń.
 4. Użytkownik nie może użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać odnoszących się do nich praw.
 5. Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodów udostępnionych programów, plików i folderów.

 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Poprzez stronę www.dvspolska.pl umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Alkam Security ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.
 3. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
 • dostęp do sieci Internet,
 • przeglądarka internetowa Firefox w wersji najnowszej, Firefox for Android w wersji najnowszej, Firefox for IOS w wersji najnowszej, Internet Explorer w wersji najnowszej, Internet Explorer EDGE w wersji najnowszej, Chrome w wersji najnowszej, Opera w wersji najnowszej, Safari w wersji najnowszej, IOS Safari w wersji najnowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
 • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF
 1. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 2. Alkam Securtiy informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka prywatności.
 3. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.

Sprzedaż produktów

 1. Jeżeli nie oznaczono inaczej, wszystkie produkty dostępne poprzez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Ceny produktów w Sklepie zawierają należny podatek VAT.
 3. Jeżeli nie oznaczono inaczej, ceny produktów nie zawierają kosztów jego dostawy.
 4. Informacje o produktach w Sklepie nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Szczegółowa informacja o gwarancji, jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym została wskazana w Sklepie w sekcji opisu produktu.
 6. W celu złożenia zamówienia należy poprawnie wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do systemu teleinformatycznego Alkam Security.
 8. Alkam Security przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów.

Płatności

 1. Szczegółowe informacje odnośnie płatności akceptowanych w Sklepie znajdziesz na stronie www.dvspolska.pl w sekcji Płatności i wysyłka.

 Dostawa

 1. Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Alkam Security oferuje następujące formy dostawy produktów:
 • Dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia,
 • Odbiór osobisty w oddziale Alkam Security.
 1. Jeżeli jako sposób płatności wybierzesz przelew lub kartę płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Alkam Security, lub w przypadku płatności za pobraniem – w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Zgodnie z poczynionym na etapie składania zamówienia wyborem, wraz z produktami otrzymujesz paragon lub fakturę obejmującą zamówienie.

Zwroty i reklamacje

 1. Szczegółowe informacje odnośnie zwrotów i reklamacji w sklepie DVS Polska znajdziesz na stronie www.dvspolska.pl w sekcji Zwroty i reklamacje.

Dane osobowe

 1. Alkam Security może zbierać informacje i dane dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz Klientów:
 • wprowadzone w formularzach (Zamówienia, zgłoszenie serwisowe, kontaktowym czy Rejestracji Konta w Sklepie),
 • dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies)
 1. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności stosowanej przez Alkam Security znajdują się na stronach Sklepu w zakładce Polityka prywatności.

Odpowiedzialność

 1. Alkam Security oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające z użytkowania lub braku możliwości użytkowania niniejszej strony internetowej oraz stron internetowych do których prowadzą odnośniki zamieszczone w Sklepie, a także korespondencji mailowej prowadzonej z przedstawicielami firmy Alkam Security. Wspomniane ograniczenie odpowiedzialności odnosi się w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych, a także utraconych korzyści (lucrumcesans) Użytkownika wynikających z opisanych sytuacji.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze strony Sklepu. W sytuacji zakłócenia przez Użytkownika pracy serwisu lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom, zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody. Użytkownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego za naruszenie zasad korzystania z materiałów i oprogramowania udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Pomimo dbałości Alkam Security o wysoką jakość zamieszczonych w Sklepie materiałów, mogą one zawierać błędy, nieścisłości lub przeoczenia. W przypadku ujawnienia takowych, Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkowników o zaistniałym błędzie, nieścisłości lub przeoczeniu zastrzegając sobie jednocześnie prawo do odmowy realizacji złożonych zamówień. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Sklepie (w materiałach, informacjach, programach, usługach lub cenach) bez uprzedniego informowania Użytkowników.
 4. Alkam Security może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części Sklepu, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.
 5. Wszelkie pozwolenia lub prawa udzielone na podstawie niniejszego Regulaminu mogą zostać cofnięte przez Alkam Security w dowolnym momencie. W rezultacie czego Użytkownik jest zobowiązany zniszczyć wszelkie pobrane ze strony internetowej materiały, jak również nośniki na których owe materiały się znajdują.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 18 listopada 2019 roku.